Fredericiaskolen

Botilbuddene

Fredericiaskolen

Indhold

Timefordeling

Feriekalender

SFO - KLUBBEN

Sundhedsfunktion

Statistik

Servicedeklaration

Fredericiaskolen

har tilbud om undervisning til børn med høretab med behov for en særlig pædagogisk, faglig og teknologisk indsats. Udover høretabet kan børnene have andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Fredericiaskolen yder en pædagogisk, faglig og teknologisk indsats, som sigter mod at sidestille elevernes muligheder med normalthørende elever.

 

 • Skoleafdelingen har plads til mere end 150 børn.
 • Udgangspunkt for undervisningen er en anerkendende pædagogik og ud fra den enkelte elevs niveau.
 • Vores mål er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns faglige og sociale kompetencer mest muligt.
 • Eleverne har mulighed for at afslutte skolegangen med eksamen efter kravene i folkeskoleloven.
 • Undervisningen foregår i henhold til Lov om folkeskolen § 20 stk. 3. samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 

 

Afdelingens specialer

Fredericiaskolens lærere har uddannelse i:

 • Tegnsprog - alle lærere har grunduddannelsen og tre har overbygning
 • Pædagogik - audiologi - 20 lærere har grund- eller basisuddannelsen
 • Sproglige vanskeligheder og høremodul - 21 lærere har diplomuddannelsen.
 • Specialpædagogik - 9 lærere har diplomuddannelsen
 • Relationskompetence - 14 lærere har kurser
 • Høre-tale terapi - fire lærere er uddannet

 

Faciliteter

 • 16 klasselokaler med Smartboards og høreteknisk udstyr
 • 16 artikulationsrum
 • Bibliotek og hjælpemiddelcentral (HMC)
 • Auditorium
 • Gymnastiksal
 • Varmtvandssvømmesal
 • Fysiklokale
 • Hjemkundskabslokale
 • Håndarbejdslokale
 • Træsløjdlokale
 • Formningslokaler
 • Legepladser med store grønne arealer
 • Fælles kantineområde

Undervisningen

Skoleafdelingen har plads til mere end 150 børn

Skoleafdelingen er inddelt i tre grupper efter alder og niveau.

Undervisningen begynder kl. 8.15 og slutter 13.45.

De ældste elever har undervisning til 15.30 om torsdagen.

 

Undervisningen er tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Undervisningen foregår i et miljø, som er tilpasset til den enkelte elevs potentialer, og den bliver understøttet af høretekniske hjælpemidler.

Eleverne bliver testet med jævne mellemrum i boglige fag af læreren og testkonsulenterne.

Undervisningsplanerne bliver evalueret hvert år og indeholder faglige og pædagogiske mål for det kommende skoleår.

 

Pædagogik

Fredericiaskolen yder en pædagogisk, faglig og teknologisk indsats, som sigter mod at sidestille elevernes muligheder med elever, som hører normalt.

Vores mål er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns faglige og sociale kompetencer mest muligt.

Vi tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik og underviser ud fra den enkelte elevs niveau.

 

Samarbejdet med forældre

Vi holder to forældresamtaler om året, som handler om elevplanen og indsatsen for den enkelte elev. Hver elev har en kontaktlærer, som står for kontakten mellem hjem og skole.

 

Eksamen

Skolens elever har mulighed for afsluttet skolegangen med eksamen efter kravene i folkeskoleloven.

Der er mulighed for at få dispensationer ved prøver og eksamen i dansk retstavning, hvor de kan få 10 minutter ekstra til brug af Mund Hånd System (MHS).

Til engelskeksamen kan eleverne benytte video med engelske tekster i stedet for lytteøvelsen, og den mundtlige kommunikation kan foregå skriftligt på computeren.

Eleverne kan få lov at benytte tegnsprogstolk.

På Center for Høretab undervises der, ud fra folkeskolens vejledende timefordelingsplan.

Dog har vi i de yngste årgange tilført flere timer i idræt, og på de ældste årgange flere timer i dansk.

Desuden undervises der i faget tegnsprog samt artikulation og høretræning.

Der vurderes ud fra den enkelte klasse/elev, hvordan skemaet skal være.

Valgfagene i 8.-10. klasse aftales fra år til år afhængig af elevgruppen og ønsker.

10. klasses tilbudet, ud over de obligatoriske fag, aftales ligeledes med de aktuelle klasser. Nogle klasser vælger et fagligt forløb, mens andre vælger et mere praktisk-fagligt forløb.

* Timefordelingen er afhængig af elevgruppens behov

Klubben - Fredericiaskolens SFO tilbud

 

 • Klubben er åben fra normal skoletid slutter, og lukker igen kl 15:30.
 • Klubben henvender sig primært til børn i 1. til 5. klasse.
 • Klubben er bemandet med pædagoger og hjælpere, og mindst èn for hver 2 - 3 børn. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og formåen.
 • Klubben opfattes som et fritids-tilbud, og vil derfor indeholde en masse leg- og spilsituationer, hvor de sociale kompetencer vil blive udviklet på tværs af alder og klasseskel.
 • Fysisk aktivitet vil meget ofte indgå i klubbens aktiviteter. Klubben råder over eget legerum, ligeledes benyttes CfH's egen svømmehal og gymnastiksal i vid udstrækning.
 • CfH har egne elevbusser, som også benyttes til besøg og ture til skoven, stranden og andre kommunale legeområder og parker.

Fysioterapeuter

I skoleafdelingen er der tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut, som undersøger alle eleverne, når de optages på Center for Høretab. Ved undersøgelsen vurderer de barnets motoriske og sansemotoriske færdigheder. Ved behov påbegyndes træning hos fysioterapeut individuelt eller på hold. Stimulation/træning kan forestås af forældre, lærere, socialpædagoger eller pædagoger efter vejledning af fysioterapeuterne. En fysioterapeut kan træffes hverdage – efter aftale.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken fra Sundhedsplejen i Fredericia Kommune samarbejder med medarbejdere fra Center for Høretab om det samlede sundhedstilbud til børnene.

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og kan indgå i relevant tværfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring eleverne på skolen. Sundhedsplejersken henviser elever, som har behov for lægefaglig vurdering, til kommunelægen eller andre relevante læger.

Sundhedsplejersken samarbejde med lærerne i klasserne – og de øvrige medarbejdere i sundhedsfunktionen - om relevante sundhedsmæssige emner.

Sundhedsplejersken kommer på skolen 3-4 timer hver måned - normalt den sidste tirsdag formiddag i måneden

 

Uddannelsesstatistik/Karaktergennemsnit

Om offentliggørelse af karakterer:

Folketinget har ved lov om åbenhed i uddannelserne besluttet, at de danske folkeskoler skal offentliggøre deres karaktergennemsnit fra 9. klasses årsprøver på skolens hjemmesider.

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

 

UNI.C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside www.uvm.dk. Den enkelte institution kan indsætte links på sin hjemmeside, som viser de relevante oplysninger for institutionen på ministeriets hjemmeside.

 

Omregning af karaktergennemsnit - Undervisningsministeriet (Findes ikke længere)

 

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Grundskolers gennemsnitskarakterer

 

Læs Fredericiaskolens servicedeklaration her

Telefon: 99 44 33 33

Mail:  cfh@rsyd.dk

EAN- nummer: 57 98 00 25 71  516

Sikker post: anmodning.ckv@rsyd.dk

Center for Høretab,

Merkurvænget 2, 7000 Fredericia.